فلسفه وجود محصولات هرمزبرکه در بندرعباس و اوز چیست؟

هر فردی که بخواهد فعالیت اقتصادی را شروع کند به فکر ایجاد اشتغال و کمک به منطقه خود می افتد. و از لحاظ فرهنگی و جذب نیروی انسانی و سایر مسائل

کسب و کار در واقع مدیریت برایش راحت تر است و طبیعتا در منطقه خود این کار را انجام می دهد ضمن اینکه بافت منطقه بدون خشک سالی و کم آبی کشش

بیشتری ایجاد می کند تا مناطق دیگر. و یک نگاه هم به صادرات داشتیم که چون هرمزگان کنار دریاست و ما به صادرات نزدیکتریم. ولی به خاطر مشکلات 

وتحریم ها نتوانستیم محصولات را به کشورهای خارجی صادر کنیم. به فکر تولیدات داخلی افتادیم. و فلسفه شهر بندرعباس فقط به خاطر صادرات محصولات بوده

است.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید